Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering De NOGB is een vereniging, die samen met een aantal andere sportbonden onderdeel is van een federatie (de KNKF).

De regels van het verenigingsrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek ( art. 2:26 t/m 2:52 BW). Behalve het Burgerlijk Wetboek zijn ook de statuten een belangrijke bron van regels. Dit document vind je bij de Reglementen van de NOGB.

Elke vereniging heeft ten minste twee organen:
 • het bestuur
 • de algemene ledenvergadering (ALV)

Het bestuur heeft twee hoofdtaken:
 • het besturen van de vereniging (het voeren van het dagelijks beleid)
 • het vertegenwoordigen van de vereniging

Bevoegdheden

Op grond van de wet liggen de meeste bevoegdheden bij de ALV. De leden van het bestuur zijn adviserende leden van de ALV. Adviserende leden hebben geen stemrecht maar zijn wel bevoegd aan de beraadslaging deel te nemen.

Tot de belangrijkste bevoegdheden van de ALV behoren de bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders, de bevoegdheid tot statutenwijziging en de bevoegdheid tot het vaststellen van de jaarrekening. Bovendien heeft de ALV alle bevoegdheden die door wet of statuten niet aan een ander orgaan worden toegekend.

Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de ALV door overlegging van het jaarverslag. Dit jaarverslag dient door alle bestuurders te worden ondertekend. Als er geen accountantsverklaring is afgegeven, dan dient de vereniging een kascommissie te benoemen bestaande uit ten minste twee leden die niet tevens bestuurslid zijn. De kascommissie onderzoekt de balans en de verlies-en-winstrekening en brengt daarover verslag uit aan de ALV.

Vergadering

Jaarlijks wordt uiterlijk 30 juni een ALV gehouden. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vier weken. Tegelijk met het bijeenroepen van de vergadering wordt de agenda bekend gemaakt.

De agenda bevat in ieder geval:
 • het vaststellen van de notulen van de vorige bondsvergadering
 • het jaarverslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar
 • het financieel verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar
 • het verslag van de kascommissie
 • het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar
 • het vaststellen van het activiteitenplan voor het volgend boekjaar
 • het vaststellen van contributies en andere bijdragen
 • het vaststellen van de begroting voor het volgend boekjaar
 • het voorzien in vacatures
 • de behandeling van wijzigingen in de statuten of in een reglement
 • het benoemen van afgevaardigden naar de federatievergaderingen van de KNKF
 • het bespreken van de agenda van de federatievergadering van de KNKF
 • de rondvraag

Uiterlijk drie weken voor de dag van de ALV kunnen ten minste vijf rechtspersonen bij het bestuur schriftelijk voorstellen of amendementen indienen, die van een toelichting zijn voorzien. Een amendement houdt een voorstel tot wijziging van een geagendeerd voorstel in en mag niet de strekking hebben van een geheel nieuw voorstel. De ALV kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn opgenomen, tenzij de meerderheid anders beslist.

De ALV bestaat uit alle rechtspersonen die de wedstrijdatleten vertegenwoordigen. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere rechtspersoon heeft in de ALV n stem. Daarnaast komen aan de rechtspersonen extra stemmen toe, op basis van het aantal geregistreerde wedstrijdatleten per 31 december van het voorafgaande jaar. Hierbij tellen alle leden mee die voor het voorafgaande jaar contributie hebben betaald, ook als zij voor 31 december hun lidmaatschap hebben opgezegd.

Stemverdeling

bestuursleden:0 stemmen
rechtstreekse leden:1 stem
clubs:1 stem
1-25wedstrijdatleten:1 stem + 1 extra = 2 stemmen
26-50wedstrijdatleten:1 stem + 2 extra = 3 stemmen
51-75wedstrijdatleten:1 stem + 3 extra = 4 stemmen
76- 100wedstrijdatleten:1 stem + 4 extra = 5 stemmen

Voor elke 25 wedstrijdatleten vanaf 101 wedstrijdatleten: 1 extra stem.

 • Iedere stem wordt apart uitgebracht, de clubs zijn niet verplicht om al hun stemmen eenduidig uit te brengen.
 • Ieder lid kan n ander lid schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in zijn stem uit te brengen. Er is geen beperking aan het totaal aantal volmachten dat aan n lid kan worden verleend.

Op voorstel van het bestuur kan de ALV een persoon die zich in het kader van de doelstelling van de bond in het algemeen en voor de NOGB in het bijzonder gedurende lange tijd zeer verdienstelijk heeft gemaakt het predikaat 'erelid' verlenen.


Notulen

Van het behandelde tijdens de ALV wordt door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt die op de volgende ALV worden vastgesteld.

 Notulen ALV 26 februari 2013
 Notulen ALV 3 maart 2012
 Notulen ALV 24 september 2011
 Notulen ALV 27 februari 2010
 Notulen ALV 22 augustus 2009


Jaarverslagen

Aan het einde van ieder boekjaar wordt door de secretaris een jaarverslag opgesteld, dat ter informatie aan de ALV wordt voorgelegd.

 Jaarverslag 2012
 Jaarverslag 2011
 Jaarverslag 2010


Activiteitenplannen

Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt door het bestuur een activiteitenplan opgesteld, dat ter goedkeuring aan de ALV wordt voorgelegd. Dit activiteitenplan bevat tevens de begroting voor het komende jaar.

 Activiteitenplan 2013

© 2013 NOGB /