Het bestuur van de NOGB


Bas Knoppers

Bas Knoppers

Robert van Herk

Robert van Herk

vacature

vacature

vacature

vacature

vacature

vacature


voorzitter
bestuurslid KNKF
topsport
Masters Chairman
wedstrijdorganisatie


secretaris
plv bestuurslid KNKF
talentontwikkeling
wedstrijdsport
scheidsrechterzaken


penningmeester


algemeen bestuurslid
breedtesport
public relations


algemeen bestuurslid administratieve organisatie

Stemgerechtigd afgevaardigde in de federatievergadering van de KNKF: Richard Moorman

Kascommissie

  • Jim de Groot
  • Hans van Zalen
  • Leen Zwier

Taken van het bestuur

  • het besturen van de bond (het voeren van het dagelijks beleid)

    Het bestuur ziet toe op de naleving van de statuten, reglementen en besluiten van de NOGB, alsmede op de naleving van de statuten, reglementen en besluiten van de KNKF, het Instituut Sportrechtspraak en de internationale federaties waarbij de KNKF is aangesloten.

  • het vertegenwoordigen van de bond

    Het bestuur vertegenwoordigt de bond. De bond kan ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden kunnen een ander bestuurslid of een derde schriftelijk machtigen om de bond in specifieke gevallen en onder specifieke voorwaarden te vertegenwoordigen.

Het bestuur houdt een register van leden bij. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor de realisering van het doel van de bond noodzakelijk zijn.

Het bestuur kan een persoon die zich in het kader van de doelstelling van de bond in het algemeen en voor de NOGB in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt het predikaat 'lid van verdienste' verlenen.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen. De ALV stelt het aantal bestuursleden vast. De leden van het bestuur worden uit de leden door de ALV benoemd. De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld. Als het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ALV bijeen te roepen om in de vacatures te voorzien.

Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de kascommissie van de bond, noch met het lidmaatschap van de tuchtcommissie en of de commissie van beroep en met het zijn van stemgerechtigd afgevaardigde van een rechtspersoon in de bondsvergadering van de KNKF.

Voorzitter

De voorzitter is belast met de algemene leiding van de bond. De voorzitter is bij officile vertegenwoordiging de woordvoerder van de bond, tenzij hij deze taak aan een ander heeft opgedragen.

De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en van de ALV en stelt daarin de orde van de dag vast. De voorzitter heeft het recht de beraadslagingen te sluiten indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, maar is verplicht deze weer te openen wanneer meer dan een derde van de aanwezige leden dit verlangt. De voorzitter wordt bij afwezigheid vervangen door een ander lid van het bestuur.

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het voeren van de correspondentie en de administratie van de bond, het opstellen van het activiteitenplan, het opstellen van de kwartaalrapportage en het jaarverslag, en het bijeenroepen van het bestuur en de ALV.

Penningmeester

De penningmeester voert het beheer over de gelden van de bond en is verantwoordelijk voor het bewaken van het door de KNKF toegekende budget, het jaarlijks opstellen van de begroting en het opstellen van de jaarrekening.

Het bestuur benoemt uit zijn midden een bestuurslid dat zitting heeft in het bestuur van de KNKF. Ook benoemt het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger die dit bestuurslid bij afwezigheid in het bestuur van de KNKF vervangt.

© 2013 NOGB /